Warunki & Zasady

Niniejsze warunki mają zastosowanie do VICCOR INDUSTRY i wszystkich jego podmiotów zależnych.
1.

Warunki i zasady sprzedaży mają zastosowanie do całej oferty i wszystkich dostaw, które dokonywane są przez Viccor Industry do jego klientów, za wyjątkiem zmian, które zostały obustronnie uzgodnione na piśmie. W przypadku, gdy warunki zakupu klientów są sprzeczne z niniejszymi warunkami, obowiązują podane poniżej zasady.Wszystkie umowy i zapewnienia złożone przez przedstawicieli lub konsultantów Viccor Industry, niezależnie czy są sprzeczne z niniejszymi warunkami, są ważne, jeżeli zostaną dokładnie uzgodnione na piśmie.

2.

Viccor Industry nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia związane z dostawą. Uzgodniony czas dostawy będzie przestrzegany w jak największym stopniu, jednak firma Viccor Industry nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie dostawy na czas. Dostarczona później, niż ustalono wcześniej, dostawa nie anuluje zobowiązań klienta. Chyba, że klient unieważnił na piśmie dane zlecenie.

3.

Jakiekolwiek reklamacje lub zwroty towarów należy składać w ciągu 8 dni od dostawy. Wszelkie roszczenia nie powodują zwolnienia klienta z obowiązku zapłaty w określonym w warunkach sprzedaży terminie. W przypadku uzasadnionego zwrotu towaru bądź reklamacji firma Viccor Industry zobowiązuje się do odbioru towaru, przy wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie klienta, a także zastąpienia tego towaru towarem podobnym lub zwrócenia należności nie przekraczającej kwoty widniejącej na fakturze, bez obowiązku zapłaty innych odszkodowań. Towar może zostać zwrócony wyłącznie za wyraźną zgodą firmy Viccor Industry.

4.

Viccor Industry zastrzega sobie prawo do nie wysłania całości towaru, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki zakupu przez klienta. W przypadku opóźnionej płatności wszelkie dostarczone towary mogą być przedmiotem roszczenia przez Viccor Industry, bez uprzedniego wezwania i/ lub powiadomienia.

5.

W przypadku, gdy zmienia się czynnik, na podstawie którego została ustalona cena nabycia, powodując jego wzrost, Viccor Industry ma prawo do zwiększenia wcześniej uzgodnionej ceny. Wszelką odpowiedzialność za towary, po opuszczeniu Viccor Industry, ponosi klient.

6.

W przypadku, gdy firma Viccor Industry nie zawarła alternatywnych warunków płatności z klientem, płatność musi zostać uregulowana do 30 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie tego terminu Viccor Industry ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 2%, miesięcznie, licząc od daty faktury  zaległej kwoty. Dopóki klient nie ureguluje płatności, Viccor Industry nie będzie zobowiązany do dostarczania kolejnych dostaw.

7.

Wszystkie strony w jakichkolwiek kontaktach z Viccor Industry będą wypełniać swoje zobowiązania dotyczące wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Wszystkie strony w odniesieniu do wszelkich takich danych osobowych dostarczonych mu przez inną stronę zgadzają się na:

a) działanie wyłącznie na polecenie innej strony dotyczące przetwarzania takich danych osobowych i zapewnienia podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w przypadku nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem dane osobiste; i

b) zastosowanie się do wszelkich uzasadnionych wniosków złożonych przez drugą stronę w celu zapewnienia zgodności z tymi środkami.Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności Viccor Industry na stronie www.viccor-industry.com lub w polityce ochrony danych Viccor Industry.

8.

W przypadku zakupu towarów przez Viccor Industry, sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia Viccor Industry ochrony, w odniesieniu do wszystkich kosztów, postępowań i roszczeń, które powstały z powodu niedotrzymania przez dostawcę warunków umowy z Viccor Industry, lub powstałe z powodu jakiejkolwiek domniemanej wady towaru lub jakiegokolwiek zarzutu, że towary nie nadawały się do celów, dla których zostały sprzedane, lub w inny sposób powstały w wyniku sprzedaży towarów Viccor Industry lub w inny sposób powstały w wyniku sprzedaży towarów Viccor Industry lub ich dalszej sprzedaży stronom trzecim, w tym wszelkie koszty lub wydatki (także czas zarządzania lub administracyjny wymagany do wydatkowania w tym zakresie przez personel lub kierownictwo Viccor Industry) poniesione przez Viccor Industry w obronie postępowania i umożliwiającą Viccor Industry wszelką pomoc wymaganą przez Viccor Industry lub jej doradców prawnych w obronie takiego postępowania. Alternatywnie sprzedawca, na wniosek Viccor Industry i według wyłącznego uznania Viccor Industry, przejmuje obronę postępowania w imieniu Viccor Industry, po uprzednim zapewnieniu Viccor Industry gwarancji satysfakcji, wraz z takim zabezpieczeniem jakie Viccor Industry uznaje za uzasadnione- pokrycie wszelkich prawdopodobnych zobowiązań, które może ponieść Viccor Industry w wyniku takiego postępowania.

9.

W przypadku sporu między Viccor Industry a klientem, jurysdykcją będą Sądy w Polsce, a powyższa Umowa będzie podlegać i będzie interpretowana zgodnie z polskim prawem.